Infoline
Potřebujete poradit?
725 573 516
(Po–Pá, 8:00–16:30)
V košíku máte
Váš košík je bohužel prázdný :-(
Váš košík je bohužel prázdný :-(
…není to trochu škoda?
 • Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu www.jackery.cz

Úvodní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) platí pro nákup kupujícího v internetovém obchodu www.jackery.cz, jehož provozovatelem je společnost KomTeSa spol. s r.o., se sídlem Masarykova 2853, Havlíčkův Brod, 580 01, DIČ: CZ45535663, IČO: 45535663, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod spisovou značkou C 1556 a kupujícího (zákazník, spotřebitel).
 2. Prodávajícím je společnost KomTeSa spol. s r.o., se sídlem Masarykova 2853, 580 01 Havlíčkův Brod, DIČ: CZ45535663, IČO: 45535663, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod spisovou značkou C 1556 (dále jen „prodávající“).
 3. Poštovní adresa pro doručování prodávajícímu je Masarykova 2853, 580 01 Havlíčkův Brod. Elektronická adresa prodávajícího je kontaktuj@jackery.cz. Telefonní číslo prodávajícího je 725 573 516.
 4. Kupujícím je spotřebitel (přičemž spotřebitelem je ve smyslu občanského zákoníku každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná) nebo jiná osoba (dále jen „kupující“).
 5. Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího se řídí těmito VOP (účinnými ke dni odeslání objednávky kupujícím) a českým právním řádem. Právní vztahy výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „OZ“), a ostatními souvisejícími předpisy.

Vznik smlouvy

 1. Dodávka zboží se uskuteční pouze na základě objednávky učiněné kupujícím prostřednictvím objednávkového formuláře podle platné nabídky prodávajícího zveřejněné na internetových stránkách prodávajícího www.jackery.cz. Ve smyslu ustanovení § 1740 odst. 3 OZ se vylučuje objednávka s dodatkem nebo odchylkou od nabídky prodávajícího.
 2. Každá objednávka musí obsahovat nejméně tyto podstatné údaje:
  1. identifikační údaje kupujícího – jeho jména, příjmení, adresy bydliště, e-mailové adresy a telefonního čísla;
  2. identifikaci zboží dle nabídky prodávajícího;
  3. požadované množství zboží;
  4. cenu zboží a dopravy;
  5. místo dodání, nebude-li místo dodání díla uvedeno, má se za to, že je jím adresa bydliště kupujícího;
  6. volbu způsobu dodání včetně souhlasu s náklady na dodání;
  7. Neobsahuje-li objednávka požadované údaje, nepovažuje se za řádnou objednávku a není možné ji tak, jak byla kupujícím odeslána, potvrdit. Prodávající kontaktuje v takovém případě bez zbytečného odkladu telefonicky nebo e-mailem kupujícího za účelem odstranění vad objednávky.
 3. Minimální hodnota objednávky není stanovena.
 4. Objednávka je doručena prodávajícímu prostředky elektronické komunikace. Kupující učiněním objednávky stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a souhlasí s nimi. Kupující je oprávněn objednávku odvolat (stornovat) ve lhůtě 24 hodin od jejího odeslání, a to e-mailem na adresu kontaktuj@jackery.cz.
 5. Po doručení objednávky prodávající neprodleně (zpravidla do 24 hodin od jejího obdržení) potvrdí kupujícímu její obdržení. Součástí potvrzení obdržení objednávky je zpravidla i potvrzení samotné objednávky. Potvrzení objednávky je prodávající oprávněn učinit i samostatně.
 6. Doručením objednávky prodávajícímu je mezi stranami uzavřena kupní smlouva (dále také jako „smlouva“). Přitom platí, že platná nabídka zboží zveřejněná na internetových stránkách www.jackery.cz je činěna s výhradou vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti prodávajícího plnit.
 7. Prodávající je oprávněn nepotvrdit objednávku nebo její část a zároveň od smlouvy nebo její části odstoupit v těchto případech:
  1. dojde k poškození zboží před jeho odesláním;
  2. výrazným způsobem se změnila cena dodavatele zboží;
  3. existuje jiný relevantní důvod, pro který po prodávajícím nelze spravedlivě požadovat potvrzení objednávky a plnění smlouvy. V případě, že tato situace nastane, kontaktuje prodávající bez zbytečného odkladu kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část, nebo celou kupní cenu a objednávka nebyla prodávajícím potvrzena, bude mu tato částka vrácena, a to nejpozději do 30 dnů od oznámení nemožnosti potvrzení objednávky.

Dodání zboží

 1. Zboží se dodává na místo dodání určené kupujícím v objednávce. Kupující může zvolit i jiné místo dodání zboží, než které označil jako svoji adresu bydliště. V takovém případě kupující uvede v objednávkovém formuláři toto místo dodání a kontaktní osobu zmocněnou k převzetí zboží v tomto místě. Toto místo se pak považuje i za místo k úhradě kupní ceny, nebude-li uhrazena jinak. Zboží se dodává pouze na území České republiky.
 2. Místo a termín dodání potvrdí prodávající kupujícímu v potvrzení objednávky.
 3. Obvyklá dodací lhůta dodání výrobku je 5 - 7 pracovních dnů. Pokud nebude zboží skladem, je dodací lhůta do 30 kalendářních dnů. O této lhůtě bude Kupující upozorněn elektronickou cestou v přiměřeném čase. Po marném uplynutí této doby bude se zákazníkem domlouvána náhrada nebo zrušení objednávky.
 4. Zboží je dodáváno těmito způsoby:
  1. prostřednictvím smluvního přepravce/dopravce;
  2. prostřednictvím držitele poštovní licence (dále také jen „poštou“).
 5. V případě nezastižení kupujícího na adrese místa dodání zanechá přepravce oznámení a pokusí se (var.: zboží doručit následující pracovní den) dohodnout (např. telefonicky či jiným vhodným způsobem) s kupujícím jiný termín dodání. Doručuje-li zboží držitel poštovní licence a není-li kupující v místě dodání zastižen, postupuje se podle pravidel pro doručování stanovených držitelem poštovní licence. Případné vícenáklady spojené s opakovanými pokusy o doručení zboží je kupující povinen prodávajícímu na jeho výzvu uhradit.
 6. Zboží je dodáváno v běžných obalech. Spolu s objednaným zbožím je dodáván, vyžaduje-li to povaha objednaného zboží, návod k obsluze, technické specifikace. Po převzetí zboží je kupujícímu zaslána e-mailem ve formátu PDF faktura s náležitostmi daňového dokladu. Kupující, popřípadě jiná osoba, která je k převzetí zboží kupujícím zmocněna, musí svým podpisem na příslušném dokumentu potvrdit řádné převzetí objednaného zboží spolu se všemi uvedenými doklady.
 7. Nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího předáním věci k přepravě třetí osobě (držiteli poštovní licence/přepravci).

Přehled možných způsobů doručení zásilek:

 • Česká pošta - balík Do ruky
 • PPL - kurýr
 • Zásilkovna
 • Osobní odběr

Přehled možných způsobů platby:

 • Dobírka Česká pošta
 • Dobírka PPL
 • Dobírka Zásilkovna
 • Převodem z účtu

Veškeré ceny za dopravu a způsoby platby jsou uvedeny včetně DPH.

Cena zboží a platební podmínky

 1. Cenou zboží je cena uvedená v aktuální nabídce prodávajícího na www.jackery.cz platná ke dni odeslání objednávky kupujícím.
 2. Úhrada kupní ceny je možná následujícími způsoby:
  1. dobírkou při dodání objednaného zboží poštou;
  2. v hotovosti při převzetí zboží od smluvního přepravce;
  3. bezhotovostně na účet prodávajícího vedený u KB, a.s. číslo účtu 13304521/0100, a to při odesílání objednávky.
 3. Dle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Je zároveň povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online. V případě technického výpadku poté nejpozději do 48 hodin. Prodávající vystavuje účtenky dle zákona o evidenci tržeb v elektronické podobě zasílané emailem či v papírové podobě v závislosti na zvolené platební metodě a zvoleném způsobu dopravy.
 4. Platby kupní ceny uskutečňované bezhotovostně se považují za provedené okamžikem jejich připsání na účet prodávajícího. Platby, jejichž provedení je mezi prodávajícím a kupujícím sjednáno v hotovosti, se považují za provedené okamžikem jejich provedení osobě zmocněné k tomu prodávajícím, nebo pracovníkovi držitele poštovní licence, nebo pracovníkovi smluvního přepravce.

Odstoupení od smlouvy

 1. Kupující je oprávněn bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce od smlouvy odstoupit do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Lhůta pro odstoupení se považuje za zachovanou, pokud kupující v jejím průběhu odešle kupujícímu oznámení, že od smlouvy odstupuje. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy dle tohoto ustanovení v případech uvedených v příslušných ustanoveních občanského zákoníku.
 2. Z důvodu průkaznosti odstoupení se kupujícímu doporučuje odstoupení od smlouvy učinit vůči prodávajícímu písemně na adrese sídla prodávajícího Masarykova 2853, 580 01 Havlíčkův Brod, nebo na e-mailové adrese kontaktuj@jackery.cz. Kupujícímu se doporučuje v odstoupení od smlouvy uvést údaje jednoznačně identifikující příslušnou smlouvu, nejlépe číslo a den objednávky, datum převzetí zboží a číslo bankovního účtu pro vrácení kupní ceny. Pro odstoupení od smlouvy je možno využít vzorový formulář, který tvoří přílohu těchto VOP a zároveň jej můžete stáhnout zde. Je nicméně možno vůli k odstoupení od smlouvy projevit i jiným způsobem dle uvážení kupujícího.
 3. V odst. 1 citované ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Odstoupí-li kupující od smlouvy dle odstavce 1, zašle nebo předá Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, vše, co mu bylo plněno. Není-li to již možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo bylo zboží opotřebováno kupujícím nejednajícím v dobré víře či kupujícím zneužívajícím právo na odstoupení od smlouvy), musí kupující poskytnout prodávajícímu peněžitou náhradu jako hodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Prodávající je oprávněn uplatnit u kupujícího náhradu toho, co již nemůže být vydáno, a započíst svůj nárok oproti nároku na vrácení kupní ceny. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou újmu prokázat.
 4. Odstoupí-li kupující od smlouvy dle odst. 1, nese náklady na navrácení zboží.
 5. Odstoupí-li kupující od smlouvy dle odst. 1, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Pokud byla kupní cena nebo její část hrazena formou dárkového poukazu, vrátí prodávající kupujícímu tuto kupní cenu nebo její část formou vrácení dárkového poukazu, a není-li to možné, formou vydání nového dárkového poukazu znějícího na shodnou částku. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 6. Kupující odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.
 7. Právo na odstoupení od smlouvy ale Kupující nemá, pokud to je výslovně sjednáno mezi smluvními stranami, a dále v případě smluv:
  1. na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění;
  2. na dodávku Zboží nebo Služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího;
  3. na dodávku Zboží upraveného podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání;
  4. na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li Kupující jejich originální obal;
  5. na dodávku novin, periodik a časopisů;
  6. spočívajících ve hře nebo loterii.

Odpovědnost za vady, reklamace

 1. Odpovědnost prodávajícího za vady dodaného zboží se řídí příslušnými právními předpisy v platném znění.
 2. Kupující zboží podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejich vlastnostech a množství. Odesílá-li prodávající zboží, může kupující odložit prohlídku do doby, kdy je zboží dopraveno do místa určení. Kupující je povinen případnou vadu zboží oznámit bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit.

Odpovědnost za vady

 1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
  1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;
  2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;
  3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy;
  4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti;
  5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 2. Projeví-li se vada v průběhu dvanáct měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

Reklamace

 1. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží (je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost – viz článek níže).
 2. Ustanovení čl. 1. se nepoužije:
  1. na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním;
  2. u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána;
  3. vyplývá-li to z povahy věci (zboží).
 3. Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. V potvrzení uvede i své jméno, sídlo a identifikující údaj, případně i další údaje potřebné ke zjištění jeho totožnosti. Nebrání-li tomu povaha zboží, lze takové potvrzení nahradit dokladem o zakoupení zboží obsahujícím uvedené údaje.
 4. Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v čl. "Odpovědnost za vady" odst. 1., může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.
 5. Právo na dodání nového zboží nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.
 6. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
 7. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, nebo pokud kupující vadu sám způsobil. Za případy, kdy kupující vadu sám způsobil, se považují mimo jiné případy, kdy je vada způsobena v důsledku:
  1. použití zboží v rozporu s návodem k použití;
  2. nesprávné montáže či demontáže zboží;
  3. neautorizované opravy či změny prováděné na zboží;
  4. úderu, pádu nebo jiného mechanického poškození zboží (např. poškrábání povrchu zboží).
 8. Má-li zboží vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o zboží prodávané za nižší cenu, má kupující místo práva na výměnu zboží právo na přiměřenou slevu.
 9. Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu prodávající ihned, ve složitých případech do tří (3) dnů po přijetí reklamace v písemné formě, kdy kupující právo uplatnil, jakož i způsob provedení opravy a dobu jejího trvání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy se prodávající o reklamaci dozvěděl. Náklady spojené s přepravou zboží k reklamaci hradí v případě uznané reklamace prodávající, maximálně však do výše částky rovnající se nejnižší částce za přepravu, kterou prodávající nabízí.

Záruka za jakost

 1. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti zboží na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást zboží.
 2. Určují-li smlouva a prohlášení o záruce různé záruční doby, platí doba z nich nejdelší. Ujednají-li však strany jinou záruční dobu, než jaká je vyznačena na obalu jako doba použitelnosti, má přednost ujednání stran.
 3. Záruční doba běží od odevzdání zboží kupujícímu.
 4. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu prodávající.
 5. Práva z vady i práva ze záruky za jakost se uplatňují u prodávajícího poštou na adrese Jankovcova 53, 170 00 Praha - Holešovice, nebo e-mailem na adrese info@jackery.cz.
 6. Kupující je povinen při reklamaci jednoznačně identifikovat příslušnou kupní smlouvu (nejlépe uvést: číslo a den objednávky, datum převzetí zboží) a doložit, že je osobou oprávněnou k uplatnění reklamace (nejlépe doložením dokladu o vlastnictví zboží - např. fakturou) a dále uvést stručný popis vad, nejlépe s fotodokumentací.
 7. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
 8. Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě.
 9. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je pro námi nabízené zboží/služby věcně příslušná Česká obchodní inspekce, IČO: 00020869, sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2. jejíž webová stránka se nachází na adrese www.coi.cz.

Další práva a povinnosti smluvních stran

 1. Kupující uděluje odesláním objednávky prodávajícímu souhlas se zpracováním všech jím vyplněných osobních a jiných údajů v objednávce (dále jen „osobní údaje“), a to i prostřednictvím zpracovatele, kterým je společnost KomTeSa spol. s r.o., IČO: 45535663, DIČ: CZ45535663, se sídlem Masarykova 2853, 580 01 Havlíčkův Brod, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod spisovou značkou C 1556 (dále také jako „zpracovatel“).
 2. Osobní údaje budou zpracovávány k obchodním a marketingovým potřebám společnosti KomTeSa spol. s r.o., včetně nabízení obchodu a služeb, jakož i zasílání obchodních sdělení mimo jiné prostřednictvím elektronických prostředků ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti (zejména formou e-mailu a SMS zpráv).
 3. Souhlas se poskytuje na dobu do odvolání souhlasu. Kupující bere na vědomí, že má práva dle ust. § 11 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, a že má právo přístupu k osobním údajům. Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, může a) požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení, b) požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.
 4. Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje kupujícího poskytnuté prodávajícímu bude považovat za důvěrné a použije je pouze ke splnění smlouvy uzavřené s kupujícím a k dalším účelům uvedeným v předchozím odstavci. Prodávající nebude předávat osobní údaje kupujícího kromě zpracovatele žádné třetí osobě s výjimkou situací, kdy je předání osobních údajů třetí osobě nezbytné v souvislosti s distribucí či platebním stykem týkajícím se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání).
 5. Kupující má právo na kontrolu a přístup ke svým osobním údajům, a to po zadání hesla v rámci svého uživatelského účtu, případně jinými způsoby stanovenými zákonem. Kupující má právo měnit a aktualizovat své osobní údaje, a to po zadání hesla v rámci svého uživatelského účtu. Pokud o to kupující písemně požádá, prodávající ukončí zpracovávání osobních údajů kupujícího a tyto osobní údaje zlikviduje.

Novela zákona o ochraně spotřebitele

 1. Dle § 14 zákona o ochraně spotřebitele, jehož novela vstoupila v účinnost dne 1.2.2016, jsme jako prodávající povinni jasným a srozumitelným způsobem informovat o subjektu mimosoudního řešení sporů, který je věcně příslušný. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů pro námi nabízené zboží/služby je věcně příslušná Česká obchodní inspekce, IČ: 00020869, sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2. jejíž webová stránka se nachází na adrese www.coi.cz.

Závěrečná ustanovení

 1. Vyskytnou-li se na straně prodávajícího jím nezaviněné neodstranitelné překážky bránící splnění jeho závazků vůči kupujícímu, má prodávající právo od smlouvy jednostranně písemně odstoupit a kupujícímu je povinen neprodleně vrátit uhrazenou částku. Prodávající neodpovídá kupujícímu za nesplnění povinností z uzavřené smlouvy ani za škodu způsobenou takovým nesplněním, pokud k nesplnění povinností dojde z důvodů nepředvídaných a neodvratitelných událostí, kterým prodávající nemohl zabránit. Prodávající neodpovídá kupujícímu za škody vzniklé na základě kupujícím uzavřených smluv s jinými osobami, zejména za škody následné a nepřímé.
 2. Kupující prohlašuje, že má zajištěny peněžní prostředky k úplnému uhrazení ceny za zboží. Kupující není oprávněn postoupit jakoukoliv svoji pohledávku za prodávajícím na třetí subjekt. Kupující není oprávněn jednostranně započíst jakýkoliv svůj závazek vůči prodávajícímu s jakoukoliv svojí pohledávkou za prodávajícím.
 3. Pro posouzení všech ustanovení uzavřené smlouvy a případné spory z této smlouvy je rozhodné právo České republiky a příslušné jsou soudy České republiky.
 4. Smlouva mezi prodávajícím a kupujícím včetně těchto VOP je uzavřena v českém jazyce.
 5. Ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1) písmeno j) OZ sděluje prodávající, že s mimosoudní stížností se spotřebitel může obrátit na kontrolní orgán, kterým je Česká obchodní inspekce. Česká obchodní inspekce vyřizuje mimosoudní stížnosti spotřebitelů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy.
 6. Aktuální znění těchto VOP se zveřejňuje na internetu a odkaz na jejich úplné znění (internetovou adresu, kde lze úplné znění získat) obsahuje každý objednávkový formulář/smlouva. Odesláním objednávky potvrzuje kupující svůj výslovný, úplný a bezvýhradný souhlas se zněním aktuálních VOP. Prodávající je oprávněn kdykoliv jednostranně změnit VOP s účinností od data, které určí, přičemž toto datum nesmí předcházet datu vyhlášení jejich nového znění na internetu. Obsahuje-li smlouva úpravu práv a povinností smluvních stran odlišnou od znění těchto VOP, má přednost znění smlouvy.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 17.1.2023